Sağlıkta Kariyer Dosyası

0
12274

Sağlık alanında kariyer hedefleyen gençler, onları doğru yönlendirmek isteyen aileler, eğitmenler bu raporu okuyun! Sağlıkla ilgili mesleklerin 2023’teki arz- talep dengesini araştıran raporun özetini yayınlıyoruz. tablo.meslek-cropped

Bakanlık raporuna göre 2023 yılında ihtiyacın üzerinde hemşire ve doktor yetişecek.

Sağlık Bakanlığı’na ait “2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi” adlı rapora göre 2023 yılında sağlık alanında bazı mesleklerde ihtiyacın çok üzerinde yetişmiş eleman bulunabilecekken; bazı mesleklerde ise eleman sıkıntısı yaşanması bekleniyor. Raporun bir özetini ve sonuçlarını sizler için inceledik…

Sağlık sektörüne hizmet eden bilimsel çalışmaların isabetli sonuçları, gelişen teknoloji sayesinde sağlık alanında kullan   ılan teknikler ve
uygulamalar günden güne değişirken; bundan 10 yıl önce bilinmeyen yeni meslekler, yeni cihazlar, yepyeni tedaviler hayatımıza ışık hızıyla giriyor.

Sağlık alanındaki meslekler ve bu meslek dallarındaki yetişmiş eleman ihtiyacı da bu gelişmelerle doğru alakalı olarak her yıl değişiyor, gelişiyor.

Ancak unutulmaması gereken bir şey de; bugün çok popüler ve yaygın olan bir mesleğin yarın o kadar popüler olmama ihtimalidir. Bazı mesleklerde ihtiyacın çok üzerinde eleman yetişirken, diğer bazı mesleklerde istihdam edilecek yetişmiş eleman bulunamaması sıkıntı yaratır.

Bunu göz önünde bulunduran sağlık bakanlığı detaylı bir
rapor yayınlayarak, kariyerine yön verecek olan gençlere ve sektörün yol göstericilerine yön vermeyi hedefliyor. “2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi” adlı raporda 2023 yılında sağlık alanındaki meslek dallarında bugünkü eğitim imkanlarıyla oluşacak yetişmiş eleman açığı ya da istihdam fazlası tahmin edilerek, ortalama sonuçlar açıklandı.

“2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri Ve Sağlık Eğitimi” Raporu

Bakanlığımızın 2023 yılı iş gücü hedefleri ile eğitimdeki mevcut durumun devamı halinde oluşacak arzı karşılaştıran bu raporun 17 sağlık mesleğini içeren ilk sürümü Ağustos 2012’de hazırlanmıştır. Raporda kullanılan 2023 hedefleri, Bakanlığımızın “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” adlı yayınında belirtilen hedefler doğrultusunda belirlenmiştir.

Bu yayında yer alıp yeni gelişmelerin olduğu meslekler için hedef bu gelişmeler ışığında revize edilmiş, bu yayında olmayan meslek grupları içinse Bakanlığımızın ilgili birimleri ile koordineli çalışarak hedef belirlemesi yapılmıştır.

Eğitimde mevcut durumun devamı halinde oluşacak arz hesaplanırken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) istatistikleri kullanılarak projeksiyonlar yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar, eğitimdeki mevcut durumun devamı halinde oluşacak arzın bazı meslek gruplarında hedefin üzerinde, bazılarında altında olduğunu; bazı mesleklerde bir denge varken bazılarında ise çok büyük farkların bulunduğunu göstermektedir.

Örneğin, okulların mevcut kontenjanlarının ve öğrenci alım sayılarının devamı halinde ağız ve diş sağlığı teknikerliği mesleğindeki arz, ihtiyacın yarısını karşılarken, laboratuvar teknisyenliği ve teknikerliğinde arz, ihtiyacın yaklaşık 2,5 katı kadar olacaktır

Yapılan çalışmalar özellikle bazı meslek grupları için okullara öğrenci alımının hızlı bir şekilde gözden geçirilip düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Öncelikle bu raporda yer alan mesleklere ait projeksiyonlar detaylandırılarak 2023 yılındaki arzın, hedeflere uygun olabilmesi için okulların öğrenci alım sayılarının ne olması gerektiği hesaplanarak raporda yer almıştır. Yıllara göre okullara yeni alınacak öğrenci sayıları hesaplanırken nüfus artış hızı da hesaba katılarak hedefe ulaşıldıktan sonraki 1.000 kişiye düşen personel sayısını sabit olarak devam ettirecek minimum öğrenci sayısı da hesaplanmış ve okullara alınacak öğrenci sayılarının düzenlenmesinde dikkate alınmıştır. Bazı meslek gruplarında öğrenci alımı 2013-2014 öğretim yılından itibaren sıfırlansa bile (örneğin laboratuvar teknisyenliği- teknikerliği) arz, hedefin üzerinde olacaktır. Bu nedenle öğrenci alım sayılarının mutlaka tekrar değerlendirilmesi gerektiğinden bu raporun ilk sürümüne ait kısa bir özet Ağustos

2012‘de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kalkınma Bakanlığı (KB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile paylaşılmıştır.

 

Metodoloji ve varsayımlar sağlıkta insan kaynakları alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Sağlık Bakanlığı’nın (SB) koordinasyonunda 2007 yılından bu yana yürütülmektedir. Sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla geniş kapsamlı çalıştaylarla başlayan çalışmalar, uzman görüşüne dayanan yöntemlerle arz ve ihtiyaç projeksiyonları yapılarak devam ettirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen bir yöntem ve model olan makroekonomik arz ve ihtiyaç projeksiyonları yöntemi kullanılmış ve netleştirilen çalışmalar “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” adı altında yayın haline getirilmiştir.

Sağlıkta insan kaynakları 2023 vizyonu oluşturulurken hem uzman görüşü hem de resmi kurumların projeksiyonlarına dayanan bazı temel varsayımlar kullanılmıştır. Bu varsayımlara şu örnekler verilebilir:

• 2023 yılı nüfusu 84 milyon civarında olacaktır,

• Kaba doğum hızında az da olsa kademeli bir azalma olacaktır,

• Nüfus artış hızı, yaklaşık % 1,2 civarında kalacaktır,

• Mevcut hastalık paternleri devam etmekle birlikte, yaşlı nüfusun ve doğumda beklenen yaşam süresinin artmasıyla paralel olarak kronik hastalıklar ve geriatrik hastalıklar artacaktır,

• Gayri safi yurt içi hasıladaki büyüme yıllık % 4 civarında olacaktır,

• 2023 yılında, mevcut hastane sayısında büyük bir değişme olmamakla birlikte 10.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı 29-31 civarında olacaktır.

Sağlıkta insan kaynakları 2023 vizyonu ile 2023 yılında ihtiyaç duyulacak sağlık çalışanı sayısı meslek gruplarına göre belirlenmiştir. Bu yayında 2023 yılı için hedef konulmamış bazı meslek grupları daha sonra aynı metodoloji ile çalışılarak 2023 yılı için hedef belirlenmiş, bu yayında olmasına rağmen daha sonra ciddi değişiklikler yaşanan meslek grupları içinse (örneğin eczacılık mesleğiyle ilgili yasal düzenlemeler değişmiştir) hedef revizyonu yapılmıştır. Metodoloji ile ilgili başka bilgiler ayrıca meslek başlıkları altında da yer almaktadır.

Bu raporda yer alan mesleklerde ilgili okullara (sağlık meslek liseleri dâhil) alınan ve halen eğitimde olan öğrenci sayıları ve mevcut iş gücü düzeyi de dikkate alınarak eğitim projeksiyonları da yapılmış ve arz- ihtiyaç karşılaştırması yapılmıştır. Projeksiyonlar yapılırken meslekten kayıp oranı % 1,24; eğitimden kayıp oranı da % 3,48 olarak alınmıştır. Eğitimle ilgili projeksiyonlar yapılırken okullara yeni alınacak öğrenci sayılarına ilişkin önerilerin geliştirilmesinde, hedefe ulaşıldıktan sonraki dönemde 1.000 kişiye düşen personel sayısının sabitlenmesi için gereken okul kontenjanları da dikkate alınmıştır.

Yapılan projeksiyonlar sadece Sağlık Bakanlığı’ nın değil, tüm sağlık sektörünün ihtiyaçlarını göz önüne almaktadır.

 

Acil Tıp Teknikerliği

Acil tıp teknikerliği eğitimindeki mevcut durumun devamında oluşacak arz ile 2023 ihtiyacı tam olarak örtüşmektedir. Bununla beraber, hedefe ulaşıldıktan sonra 1.000 kişiye düşen personel sayısının sonraki yıllarda sabitlenmesi için gereken yıllık yeni öğrenci sayısı 704 olup, mevcut yeni öğrenci alımının yaklaşık dörtte biridir. Hedefe ulaşıldıktan sonra yeni öğrenci alımının birden azaltılmasında zorluklar olmaması amacıyla okul kontenjanlarının önce bir miktar artırılıp sonra kademeli olarak azaltılması düşünülebilir. Bu durumda okulların yeni alması gereken öğrenci sayılarının Tablo 3-2’deki gibi olması önerilmektedir.

 

Acil Tıp Teknisyenliği

Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerindeki mevcut öğrenci sayısına göre 2023 yılında oluşacak acil tıp teknisyeni arzı yaklaşık 59.000 olmaktadır. Oluşacak arz, 2023 yılı ihtiyacının 9.500 kadar üzerinde olmakla birlikte, 6514 sayılı kanun gereği 2014-2015 öğretim yılından itibaren bu bölümlere acil tıp teknisyenliği adıyla öğrenci alınmayacaktır. Bu nedenle acil tıp teknisyenliği eğitimindeki mevcut durumun devamı uygun görülmektedir.

 

Adli Tıp Teknikerliği

Adli tıp teknikerliği alanında 2023 yılı için belirlenen 260 ihtiyacı Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra teşkilatlarını kapsamaktadır. Bunun dışında istihdam alanı ve ihtiyaç projeksiyonları mevcut değildir. Eğitimdeki mevcut durumun devamında oluşacak arzın yaklaşık 450 olacağı bilinmektedir. Bu nedenle eğitimdeki mevcut durumun devamı önerilmektedir.

 

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği

Ağız ve diş sağlığı teknikerliği ile ilgili bölümlere mevcut durumdaki gibi öğrenci alımının devam etmesi halinde, 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş ihtiyaca göre yaklaşık 10.500 daha az ağız ve diş sağlığı teknikeri yetiştirilmiş olacaktır. Bu durumda ihtiyacın çok altında eleman yetiştirilmemesi amacıyla ön lisans düzeyindeki okullara alınacak öğrenci sayılarının bir an evvel artırılması gerekmektedir. 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için ilgili okullara alınan öğrenci sayılarının yükseltilmesi önerilmektedir.

 

Ameliyathane Teknikerliği

Ameliyathane teknikerliği ile ilgili bölümlere mevcut durumdaki gibi öğrenci alımının devam etmesi halinde, 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş ihtiyaca göre yaklaşık 7.500 daha az ameliyathane teknikeri yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle ihtiyaca göre personel yetiştirilebilmesi için ön lisans düzeyindeki okullara alınacak öğrenci sayılarının arttırılması önerilmektedir.

 

Anestezi Teknisyenliği / Teknikerliği

2023 yılı için hedeflenen 10.500 anestezi teknisyeni/ teknikeri sayısı 2014-2015 öğretim yılından itibaren sıfır öğrenci alımı olması durumunda bile aşılmaktadır. Anestezi teknisyenliği / teknikerliği ile ilgili bölümlere mevcut durumdaki gibi öğrenci alımının devamı halinde 2023 yılında bu yıl için hedeflenen personelden yaklaşık 10.000 daha fazla personel yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle 2014-2015 öğretim yılından itibaren ön lisans düzeyindeki anestezi bölümlerine öğrenci alımının mümkün olan en aza indirilmesi önerilmektedir.

 

Biyomedikal Cihaz Teknikerliği

Medikal Teknik dergisinin de üzerinde durduğu Biyomedikal alanı Türkiye’de henüz çok yeni bir alandır. Biyomedikal Cihaz Teknikerliği Türkiye’de henüz herhangi bir kanun ile tanımlanmış değildir. Bununla birlikte Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te görev tanımı şu şekilde yapılmıştır:

 

Biyomedikal cihaz teknikeri:

a) Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonunu ile bu cihazların bakım ve onarımını yapar.

b) Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların muayene kabulünde görüş verir.

c) Tıbbi cihazların kullanımımı hakkında ilgili personele bilgi verir,

ç) Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerinden korumak için gerekli tedbirleri alır.

 

Türkiye’de biyomedikal cihaz teknikeri adı altında istihdam henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2014 yılına kadar biyomedikal cihaz teknolojileri adı altındaki ön lisans programlarından yaklaşık 5.350 mezun verilmiştir. Ayrıca 2012-2013 öğretim yılında 1.612 yeni öğrenci kaydolmuştur ve halen eğitimdeki öğrenci sayısı yaklaşık 4.403’dür.

 

Biyomedikal cihaz teknikerliği alanında sağlık hizmet sektörünün 2023 yılı ihtiyacı, özel hastaneler için 100 yatak altı hastane başına 1 (405) ve 100 yatak üstü özel hastaneler için her 100 yatağa 1 (16.000 yatak);

kamu hastaneleri içinse 200 yatak altı hastane başına 1 (636) ve 200 yatak üstü hastaneler için her 200 yatağa 1 (123.000 yatak) personel olacak şekilde planlama yapılmıştır. Bu durumda biyomedikal cihaz teknikeri ihtiyacı yaklaşık 1.850 olmaktadır.

 

Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki mevcut kontenjanın sağlık hizmet sektörünün ihtiyacının çok üzerinde olduğu üzerinde durulması gereken bir konudur. Bununla birlikte biyomedikal mühendisliğinde olduğu gibi, burada da başka alanlarda istihdam ve kariyer olanakları olduğundan dolayı eğitim projeksiyonlarına ve tartışmalara burada yer verilmemiştir. Vurgulanması gereken esas nokta, 2023 yılı itibariyle sağlık hizmet sektörünün 1.850’den daha fazla istihdam sağlayamayacağıdır.

 

Biyomedikal Mühendisliği

Türkiye’de biyomedikal mühendisliği bölümlerine 2011-2012 öğretim yılında 687 yeni öğrenci kaydı yapılmış olup, halen eğitimdeki öğrenci sayısı 1.702 ve 2014 yılına kadar toplam mezun sayısı 435’dir.biyomedikal-cropped

Biyomedikal mühendisliği alanında hastanelerin 2023 yılı ihtiyacı; özel hastaneler için 100 yatak üzeri hastanelerde her 100 yatağa 1 mühendis, Kamu hastaneleri içinse 200 yatak üzeri hastanelere her 200 yatağa 1 mühendis olacak şekilde hesaplanmıştır. 2012 itibariyle mevcut özel hastane yatağı yaklaşık 35.000 ve 100 yatak altı hastane yatağı 19.000, mevcut kamu hastane yatağı 156.000 ve 200 yatak altı hastane yatağı 33.000 olduğundan 2023 yılı için hastanelerin biyomedikal mühendisi ihtiyacı 775 olarak belirlenmiştir. Ayrıca medikal marketler için de 300 personel ihtiyacı olacağı varsayılarak sağlık sisteminin 2023 yılı ihtiyacı, 1075 olarak netleştirilmiştir.

Biyomedikal mühendisliği başka alanlarda da istihdam ve kariyer olanakları taşıdığından dolayı eğitim projeksiyonlarına burada yer verilmemiştir. Bununla birlikte 2023 yılı için sağlık hizmet sektöründe 1.100’den fazla istihdam olmayacağı öngörülmektedir.

 

Dil ve Konuşma Terapistliği

Sadece sağlık sistemi açısından bakılması durumunda bile eğitimdeki mevcut durumun devamı, 2023 yılı için ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu alandaki istihdamın esasen çok büyük kısmının eğitim sisteminde olacağı da düşünüldüğünde MEB ile koordinasyon halinde ilgili bölümlerin kontenjanlarının artırılması gerekmektedir.

 

Diş Protez Teknisyenliği / Teknikerliği

Diş protez teknisyenliği ve teknikerliği eğitiminin mevcut durum korunarak devam etmesi halinde oluşacak personel sayısı, 2023 yılı hedefine çok yakındır. Bu nedenle diş protez teknisyenliği / teknikerliği bölümlerine alınacak öğrenci sayılarının yeterli olacağı düşünülmektedir.

 

Diş Tabipliği

Diş Hekimliği fakültelerindeki öğrenci alımının mevcut haliyle devam etmesi durumunda 2023 hedefine göre yaklaşık 6.000 diş tabibi fazla yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle diş hekimliği fakültelerine öğrenci alımının düşürülmesi önerilmektedir.

 

Diyaliz Teknikerliği

Diyaliz teknikerliği ile ilgili bölümlere mevcut durumdaki gibi öğrenci alımının devam etmesi halinde, 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş ihtiyaca göre yaklaşık 2.300 daha fazla diyaliz teknikeri yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle ihtiyaca göre personel yetiştirilebilmesi için ön lisans düzeyindeki okullara alınacak öğrenci sayılarının düşürülmesi önerilmektedir.

 

Diyetisyenlik

Diyetisyenlik alanında eğitimdeki mevcut durumun devam etmesi durumunda 2023 yılında diyetisyen arzı yaklaşık 16.800 olmaktadır. Bu meslek grubunda çok çeşitli istihdam alanları olduğundan dolayı kontenjanlarla ilgili tartışma konumuz dışındadır. Burada 2023 yılı için sağlık sektörünün istihdamının yaklaşık 4.300 olacağının ve daha fazla istihdamın öngörülmediğinin vurgulanması gerekmektedir.

 

Ebe Yardımcılığı

Ebe yardımcılığı alanında 2013-2014 öğretim yılı itibariyle henüz eğitim ve istihdam bulunmamaktadır. 2023 için belirlenen hedeflere ulaşılması için okullara 2014-2015 öğretim yılından itibaren öğrenci alımının 13.000 civarında olması önerilmektedir.

 

Ebelik

Ebelik bölümlerinin mevcut durumdaki öğrenci alımlarının devam etmesi durumunda 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş hedeften yaklaşık olarak 3.000 daha az ebe yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle ebelik bölümlerine alınacak öğrenci sayılarının biraz arttırtılması önerilmektedir.

 

Eczacılık

Eczacılık fakültelerindeki öğrenci alımının mevcut haliyle devam etmesi durumunda hedef olan 31.300 eczacıdan yaklaşık 9.000 daha fazla arz oluşacaktır. Bu nedenle yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması, mevcut kontenjanların da azaltılarak öğrenci sayısının düşürülmesi önerilmektedir.

 

Eczane Teknikerliği

Eczane teknikerliği ile ilgili bölümlere mevcut öğrenci alımının devamı halinde 2023 yılı için hedeflenen ön lisans mezunu eczane teknikeri sayısına göre yaklaşık 6.000 daha az tekniker yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle ilgili bölümlere öğrenci alımının arttırılması önerilmektedir.

 

Elektronörofizyoloji Teknikerliği

Elektronörofizyoloji teknikerliği ile ilgili bölümlere öğrenci alımının mevcut durumdaki gibi devam etmesi halinde, 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş ihtiyaca göre yaklaşık 750 daha az elektronörofizyoloji teknikeri yetiştirilmiş olacaktır. 2012 yılından itibaren Bakanlığımıza istihdamın başladığını da hesaba katarak ön lisans düzeyindeki okullara alınacak öğrenci sayılarının da arttırılacağı önerilmektedir.

 

Ergoterapistlik ve Ergoterapi Teknikerliği

Ergoterapi alanındaki eğitimin mevcut haliyle devam etmesi durumunda 2023 yılında oluşacak arz, hedeflerin çok altında kalmaktadır. Bununla birlikte lisans ve yüksek lisans düzeyindeki eğitim Türkiye’de çok yenidir. 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için mevcut öğrenci alım kapasitesinin çok artırılması gerekmektedir.

Bu nedenle kontenjan öneri tablosuna burada yer verilmemekle birlikte, kontenjanların

mümkün olan en kısa sürede artırılması gerekmektedir.

 

Fizyoterapistlik

Fizyoterapistlik alanında eğitimdeki mevcut durumun devam etmesi durumunda 2023 yılında fizyoterapist arzı yaklaşık 29.200 olmaktadır. Bu meslek grubunda çok çeşitli istihdam alanları olduğundan dolayı kontenjanlarla ilgili tartışma, konumuz dışındadır. Burada 2023 yılı için sağlık sektörünün istihdamının yaklaşık 10.000 olacağının ve daha fazla istihdamın öngörülmediğinin vurgulanması gerekmektedir.

 

Fizyoterapi Teknikerliği

Fizyoterapi teknikerliği alanında eğitimdeki mevcut durumun devam etmesi durumunda 2023 yılında fizyoterapi teknikeri arzı yaklaşık 10.700 olmaktadır. Bu meslek grubunda çok çeşitli istihdam alanları olduğundan dolayı kontenjanlarla ilgili tartışma, konumuz dışındadır. Burada 2023 yılı için sağlık sektörünün istihdamının yaklaşık 3.500 olacağının ve daha fazla istihdamın öngörülmediğinin vurgulanması gerekmektedir.

 

Hemşire Yardımcılığı

Türkiye’de 2013-2014 öğretim yılı itibariyle hemşire yardımcılığı eğitiminde öğrenci bulunmamaktadır. Eğitim 4 yıllık sağlık meslek liselerinde yapılacaktır. Yaklaşık olarak hemşire yardımcısı ihtiyacı 23.900 olarak belirlenmiştir. Bu durumda 1.000 kişiye düşen hemşire yardımcısı sayısı 0,30 olmaktadır.

Hemşire yardımcılığı alanındaki 2023 yılı hedefi olan 23.900 personel sayısına ulaşılması için ilgili bölümlerin almaları gereken öğrenci sayıları SHGM tarafından projekte edilmiştir. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak hedef yıldaki 1.000 kişiye düşen personel sayısının sonraki yıllarda sabit kalması için gereken yıllık yeni öğrenci sayısı ise 623 bulunmuştur. Bu verilere göre bu alanda eğitime hemen başlanması gerekmektedir.

 

Hemşirelik

Hemşirelik bölümlerinin mevcut durumdaki öğrenci alımlarının devam etmesi durumunda 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş hedeften yaklaşık olarak 6.000 daha fazla hemşire yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle hemşirelik bölümlerine alınacak öğrenci sayılarının düşürülmesi ve kariyer hedeflerinin farklı alanlara kaydırılması önerilmektedir.

 

Klinik Psikologluk

Klinik psikoloji eğitiminde mevcut durumdaki öğrenci alımlarının devam etmesi durumunda 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş hedeften yaklaşık olarak 300 daha az klinik psikolog yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle ilgili programlara alınacak öğrenci sayılarının biraz artması gerekmektedir.

 

Mamografi Teknikerliği

2014 sonu itibarıyla Türkiye’de okullardan mezun mamografi teknikeri ve mevcut eğitimde öğrenci bulunmamaktadır. 2023 hedefi ve ihtiyaç olan 1500 mamografi teknikerine ulaşmak için harekete geçilmesi önerilmektedir.

 

Odyologluk ve Odyometri Teknikerliği

İlgili bölümlere öğrenci alımının mevcut hali ile devam etmesi durumunda 2023 yılında odyolog ve odyometri teknikeri arzı 5000’i geçmektedir. Bu nedenle ilgili okullara öğrenci alımının azaltılarak toplamda 3500’e düşürülmesi önerilmektedir.

 

Perfüzyonistlik

Perfüzyonistlik eğitimi 6225 sayılı kanun gereği lisans ya da yüksek lisans düzeyinde olmaktadır. Bu nedenle mevcut ön lisans programlarının lisans programlarına dönüştürülmesi, bu programlardan mezun olanların da lisans tamamlama yoluna gidilmesi önerilmektedir. Ayrıca ön lisans düzeyindeki okulların mevcut kontenjanı ihtiyacın çok üzerindedir. Bu durumda 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için perfüzyonistlik eğitimi verilen okullara düzenlenmesi önerilmektedir.

 

Podologluk

2023 hedefi olan 1.000 podolog sayısına ulaşabilmek için ilgili bölümlerin alması gereken öğrenci sayıları SHGM tarafından projekte edilmiştir. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak hedef yıldaki 1.000 kişiye düşen personel sayısının sonraki yıllarda sabit kalması için gereken yıllık yeni öğrenci sayısı ise 26 bulunmuştur.

 

Radyoterapi Teknikerliği

2023 hedefi olan 2.800 radyoterapi teknikeri sayısına ulaşabilmek için ilgili bölümlerin alması gerekenöğrenci sayıları SHGM tarafından projekte edilmiştir. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak hedef yıldaki 1.000 kişiye düşen personel sayısının sonraki yıllarda sabit kalması için gereken yıllık yeni öğrenci sayısı ise 73 bulunmuştur. 2023’te ihtiyacın 800 fazlası tekniker yetişeceği öngörülmektedir. Bu verilere göre okulların yeni alması gereken öğrenci sayılarının düşürülmesi önerilmektedir.

 

Sağlık Bakım Teknisyenliği

Sağlık bakım teknisyenliği alanında 2013-2014 öğretim yılı itibariyle henüz eğitim ve istihdam bulunmamaktadır. 2023 için belirlenen hedeflere ulaşılması için okullara 2014-2015 öğretim yılından itibaren öğrenci alımının ivedilikle yapılması ve ihtiyaç duyulacak olan 49.000 civarındaki teknisyenin eğitiminin başlaması önerilmektedir.

 

Sağlık Fizikçiliği

Sağlık fizikçiliği ile ilgili bölümlere mevcut öğrenci alımının devam etmesi halinde 2023 yılı ihtiyacına göre yaklaşık 500 daha az sağlık fizikçisi yetiştirilmiş olacaktır. Bu nedenle 2023 yılı ihtiyacının karşılanabilmesi için ilgili yüksek lisans eğitimlerine alınacak öğrenci sayılarının arttırılması önerilmektedir.Medical-Students-cropped

 

TABİPLİK – DOKTORLUK

Tıp fakültelerindeki mevcut öğrenci alımının devamında oluşacak tabip sayısı ile 2023 hedefine göre ihtiyaç duyulacak tabip sayısı arasında yaklaşık 5.000 fark bulunmaktadır. Bu nedenle tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayılarının düşürülmesi önerilmektedir.

 

Tıbbi Görüntüleme Teknisyenliği / Teknikerliği

Tıbbi görüntüleme teknisyenliği ve teknikerliği ile ilgili bölümlere mevcut durumdaki gibi öğrenci alımının devam etmesi halindStock Photoe, 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş ihtiyaca göre yaklaşık 11.000 daha fazla tıbbi görüntüleme teknisyeni / teknikeri yetiştirilmiş olacaktır. Bu durumda 2014-2015 öğretim yılından itibaren sağlık meslek liselerine röntgen teknisyeni unvanı almak üzere öğrenci alınmayacağı da hesaba katılarak ön lisans düzeyindeki okullara alınacak öğrenci sayılarının da düzenlenmesi önerilmektedir.

 

Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği / Teknikerliği

6514 Sayılı Kanun gereği, 2014-2015 öğretim yılından itibaren sağlık meslek liselerine laboratuvar teknisyeni unvanı almak üzere öğrenci alınmayacağından hareketle, ön lisans düzeyindeki tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümlerine mevcut şekliyle öğrenci alınmaya devam edilmesi durumulaborant.croppednda, 2023 yılı için belirlenmiş hedefe göre yaklaşık 34.500 daha fazla laboratuvar teknikeri yetiştirilmiş olacaktır.

2014-2015 öğretim yılından itibaren ön lisans düzeyindeki okullara öğrenci alımının sıfır olması durumunda bile yetiştirilecek tıbbi laboratuvar teknikeri sayısı hedefin 8.000 üzerinde olmaktadır. Bu nedenle, 2014- 2015 öğretim yılından ön lisans düzeyindeki okulların kontenjanlarının mümkün olan en aza indirilmesi önerilmektedir.

 

Tıbbi Protez ve Ortez Teknisyenliği / Teknikerliği

Tıbbi protez ve ortez teknisyenliği / teknikerliği konusunda 2011 yılında SEGM tarafından kurulmuş komisyonun çalışmaları ile 2023 yılı hedefi 1.012 olarak belirlenmiştir. 2023 yılı hedefi olan 1.012 tıbbi protez ve ortez teknisyeni / teknikeri sayısına göre ilgili bölümlerin almaları gereken öğrenci sayıları SHGM tarafından projekte edilmiştir. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak hedef yıldaki 1.000 kişiye düşen personel sayısının sonraki yıllarda sabit kalması için gereken yıllık yeni öğrenci sayısı ise 26 bulunmuştur.

2014-2015 öğretim yılından itibaren okullara hiç öğrenci alınmasa bile 2023 Yılında oluşacak

arz, ihtiyacın üzerinde olmaktadır. Bu nedenle ilgili okullara alınacak öğrenci sayılarının mümkün olan en aza indirilmesi önerilmektedir.

 

Tıbbi Sekreterlik

Tıbbi sekreterlikle ilgili bölümlere mevcut öğrenci alımının devamı halinde 2023 için planlanana göre yaklaşık 3.000 daha az personel yetiştirilmiş olacaktır. Bununla birlikte nüfus artış hızı da dikkate alınarak hedef yıldaki 1.000 kişiye düşen personel sayısının sonraki yıllarda sabit kalması için gereken yıllık yeni öğrenci sayısı ise 2.347 bulunmuştur. 2014-2015 öğretim yılından itibaren sağlık meslek liselerine tıbbi sekreter unvanı almak üzere öğrenci alınmayacağı da hesaba katılarak ön lisans düzeyindeki okullara alınacak öğrenci sayılarının arttırılması önerilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here