Sağlık Sanayi İşbirliği Programları yürürlükte

Sağlık hizmetleri alanında uygulanacak Sağlık Sanayi İşbirliği Programları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğ yürürlüğe girdi

Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkında tebliğ, ana tedarik sözleşme bedeli tek proje kapsamında 10 milyon ABD doları ve üzeri olan, sağlık hizmetleri alanındaki mal ile hizmetlerin yurt dışı alımlarında yenilik, yerlileşme veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sağlık Sanayi İşbirliği Programı uygulamalarını kapsıyor. Tebliğ kapsamına giren konulara ilişkin tüm faaliyetler, bakanlık takip, idare ve koordinasyonunda yürütülecek. İlgili proje süresince Sağlık Ana Tedarik Sözleşme bedelinin azami yüzde 20 ile sınırlı olmak üzere değiştirilmesi durumunda sanayi işbirliği yükümlülüğü oranı da bedel değişimi ile orantılı olarak değiştirilecek.

Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi süresi, Başkanlıkça belirlenen program dönemi süresi kadar olanlar için 2 yıla kadar, birinci program dönemi süresinden 12 aya kadar olanlar için 3 yıla kadar, 12 aydan fazla olanlar için de her program dönemine karşılık ilave bir yıl sanayi işbirliği taahhüt süresi verilebilecek. Taahhüt süresinin uzatılabilmesinin söz konusu olduğu durumlarda, Başkanlık, yüklenicinin üstlendiği iş ve sözleşme konusunun önemine göre mevcut durumu tekrar değerlendirerek sanayi işbirliği yükümlülüğündeki yükleniciye ek koşullar sağlayabilecek. Yüklenici tarafından Bakanlık, İhale Makamı, İhtiyaç Makamı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen ihaleler, alımlar ve projeler kapsamında sağlanan mal ile hizmetler, sanayi işbirliği taahhüdü olarak kabul edilemeyecek.

Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu kurulacak

“Sağlık Sanayi İşbirliği Uygulamalarında İhtiyaçların Belirlenmesi ve Ödeneklerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Bakanlık bünyesinde bakan onayı ile Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu kurulacak. Komisyon, bakanlığın üst yöneticisi başkanlığında, en az beş ve tek sayıda kişi olmak üzere karar almaya yetkili idari, teknik, mali ve hukuki üst düzey yöneticilerden ve bunların yedek üyelerinden oluşacak. Sanayi işbirliği uygulamalarında tedarik ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında, sanayi işbirliği uygulamalarında tedarik ihtiyaçları belirlenecek. Ödeneklerin işleyişinin belirtildiği tebliğe göre, ihtiyaç makamları, takip eden yıla ait maliyeti en az 10 milyon ABD doları olan mal veya hizmetlere ilişkin, belirtilen şekilde doldurulmuş en az 5 yıllık ihtiyaç planlarının da yer aldığı ihtiyaç listesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderecek. Daha sonra alım yapılması uygun görülen ihtiyaçlar için ilgili birimlerce yatırım projesi teklifi hazırlanacak. Teklif, Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığıyla Kalkınma Bakanlığına sunulacak ve uygun bulunması halinde ödeneği ayrılan proje, İhale Makamının yazılı talebinin Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanması ile kabul edilecek. Sağlık Sanayi İşbirliği Programı tahtında ödeneğin sağlanmasına ilişkin hususlar da Başkanlık ile koordinasyon içerisinde ve İhtiyaç Makamı ve birimler tarafından belirlenen esaslar ve Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde yürütülecek. Projenin başlamasını takiben İhale Makamı bünyesinde Sağlık Ana Tedarik Grubu ile başkanlık bünyesinde Sağlık Proje Grubu kurulacak.

İhale Usulü ve Ana Tedarik Sürecine İlişkin Esasların da aktarıldığı tebliğe göre, ihalelerde, işin özelliğinin uzmanlık veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle, bu tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulü uygulanacak. İhalede en az üç aday veya istekli olması esas olacak. Ancak, ön yeterliğe başvurma veya teklif verme aşamasında en az üç aday veya istekli bulunmaması durumunda, bakanlıkça belirlenen stratejik önemi haiz, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, yeni ve özgün bir teknoloji içeren mal veya hizmet alımı ihalesine, gerekçesi belirtilmek üzere, Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu onayıyla devam edilebilecek. Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulünde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda bakanlıkça davet edilen istekliler teklif verebilecek. İhale onayının alınmasının ardından İhale Makamı bünyesinde, asil ve yedek üyelerden oluşan Teklif Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here