Nüfus Kriterine Göre Eczane Sınırlaması


İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Demirayak, “Nüfusa göre eczane kısıtlaması konusu yanında emeklilik konusunun da tartışılması gerekir” dedi

czacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi zaman içerisinde ortaya çıkan aksaklıkların gideril­mesi ve Avrupa Birliğinin eczacılıkla ilgili müktese-batına uyum nedeniyle, 1953 yılında yürürlüğe giren 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun değiştirildi Birinci maddede ilacın tanımı ile eczacının görev ve yetkilen hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılırken, günümüz koşulla­rında ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, eczacılık hizmetinin neleri kapsadığı açıkça gösterildi.

Nüfusa Göre Eczane

stanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Demirayak, yasada yapılan en önemli deği­şikliğin nüfus kriterlerine göre eczane sınırlamasının geti­rilmesi olduğunu söyledi, ilçe sınırlan içinde en az 3 bin 500 kişilik nüfusa bir eczane düşmesi öngörüldüğünü belirten Demirayak, “Böylece, ülke çapında oluşan eczanelerin den­gesiz dağılımı ve yeterinden fazla eczane açılmasıyla ortaya çıkan milli gelir israfını önlemek mümkün olabilecek” dedi Bu kısıtlamanın avantaj ve dezavantajlarından söz edilebile­ceğini de dile getiren Demirayak, şöyle devam etti: “Bu durum, kısa vadede mevcut eczane eczacıları için ciddi bir avantaj sağlarken yeni eczacılar için bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir. Ancak, zamanla bir bölgenin gerçek potansiyeli ortaya çıkacağından yeni eczacıların öngörüle-meyen potansiyele göre eczane açma riskleri önlenmiş ola­caktır. Mevcut durumda iş potansiyeli yüksek görünen ancak eczane sayısı fazla olan yerlerde açılan yeni eczanelerin kısa bir süre sonra kapanma veya devredilme durumuyla karşı karşıya kalmaları sık rastlanan örneklerdendir.” Diğer önemli bir değişikliğin de ikinci eczacı ve yardımc eczacı kavramlarının getirilmiş olması olduğunu hatırlatan Demirayak, şunları aktardı: “ikinci eczacı ihdası, eczanenin iş yüküne bağlı olarak yapılabilecek ve hizmetin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Bu şekil­de hasta başına düşen eczacı sayısı da artırılmış olacaktır. Ancak, yardımcı eczacı konusu tarihte de görülen örnekle­rinden hareketle, bazı olumsuz yönler içermektedir. Haliha­zırda, eczacılık eğitimi süresince öğrencilere en az 180 işgünü serbest eczane veya hastane eczanelerinde staj yap­tırılmaktadır. Yeni mevzuata göre eczane açmak isteyenler için mezuniyetten sonra en az bir yıl süreyle bir eczane eczacısı yanında yardımcı eczacı olarak çalışma zorunlulu­ğu getirilmiştir. Bu sürecin nasıl yürütüleceği konusunda kanunda açıkça belirtilmiş bir hüküm bulunmaması, ülke gerçekleri değerlendirildiğinde, işleyiş açısından önemli sıkıntılar doğuracaktır.”

Eczane Açmak Kolaylaştırıldı

Demirayak, kanunda eczane açılması ve işletilmesi ile ilgili olarak da önemli kolaylıklar getirildiğini söyledi. Eczane açılmasının, Sağlık Bakanlığı’ndan alınarak valiliklere dev­redildiğini belirten Demirayak, “işlemler kolaylaştırıldı Reçetelerin elektronik ortamda tutularak reçete kayıt defte­rinin kaldırılması, askerlik ve hastalık gibi nedenlerle ecza­nelerin geçici olarak kapatılabilmesi önemli kolaylıklar sağ­layacaktır. ” diye konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here